Upravni odbor

Centra za borbu protiv antisemitizma i netolerancije

Prema članovima 10, 11, i 12. Statuta Centra, Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o sprovođenju ciljeva CBA.
Skupština bira i opoziva Upravni odbor, i među njima Predsednika i dva zamenika. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Predsednik Upravnog odbora zastupa CBA.

Misko stanisic

Miško Stanišić, predsednik

Novi Sad, Srbija

Inicijator i osnivač Centra za borbu protiv antisemitizma i netolerancije, direktor NVO Terraforming, član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust IHRA, autor nastavnih materijala, kreator izložbi, organizator javnih događaja i facilitator nagrađenih međunarodnih projekata i inicijativa na poljima edukacije o Holokaustu i antisemitizmu, član upravnog odbora Evropske mreže za borbu protiv antisemitizma kroz obrazovanje ENCATE, koordinator IHRA stručnog tima za razvijanje preporuka za učenje i podučavanje o stradanjima i genocidu nad Romima za vreme nacizma, član stručnih i savetodavnih tela na poljima suprotstavljanja antisemitizmu i edukacije o Holokaustu u organizacijama kakve su OEBS/ODIHR, Unesko, EuroClio, i dr.

Aleksandar stojanović

Dr Aleksandar Stojanović, podpredsednik

Beograd, Srbija

Dr Aleksandar Stojanović, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, aktivista organizacije Haver Srbija. Doktorirao je 2014. godine na temi „Ideje, društveno-politički projekti i praksa vlade Milana Nedića 1941-1944“ na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblasti profesionalnog interesovanja su mu, između ostalog, teme kolaboracije u Drugom svetskom ratu, ideologija srpske desnice i antisemitska propaganda u predratnoj Srbiji, kao i antisemitizam u Srbiji krajem 20 i početkom 21. veka. Čest je predavač, moderator i učesnik panel diskusija koje organizuje Haver Srbija, posebno u programima vezanih za obeležavanje sećanja na Holokaust, prevazilaženje traume, pomirenje, međureligijski dijalog, i drugih.

Nevena Bajalica, podpredsednica

Novi Sad, Srbija

Nevena Bajalica je istraživač, edukatorka i menadžerka projekta sa preko 25 godina iskustva na međunarodnim projektima. Kao koordinator projekta za Zapadni Balkan u Međunarodnom odeljenju kuće Ane Frank u Amsterdamu Nevena je sticala iskustvo u edukaciji o Holokaustu i radu sa mladima. Od 2012. godine Nevena je članica delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust IHRA, Radne grupe za muzeje i memorijale, Komiteta za antisemitizam i negiranje Holokausta, kao i stručnih timova „Očuvanje autentičnih mesta Holokausta“ i „Obezbeđivanje pristupa građi o Holokaustu“. Kao članica ekspertskog tima ODIHR-a i Uneska učestvovala je u izradi publikacije „Suprotstavljanje antisemitizmu kroz obrazovanje: smernice za kreatore politika“ i plana i programa onlajn kursa „Suzbijanje antisemitizma kroz obrazovanje“.

Savetodavni odbor

Centra za borbu protiv antisemitizma i netolerancije

Prema članu 14. Statuta Centra, Savetodavni odbor čine ugledni članovi koji svojim iskustvom i znanjem mogu dati poseban doprinos ostvarenju ciljeva Centra.
Uloga Savetodavnog odbora je da:

  • Daje stručnu podršku Upravnom odboru pri kreiranju planova o strateškom delovanju Centra,
  • Daje stručne savete i predloge za dugoročne i kratkoročne aktivnosti Centra,
  • Daje stručne savete i predloge za prevazilaženje konkretnih problema u realizaciji ciljeva i aktivnosti Centra,
  • Doprinosi promociji Centra, kao i strateških ciljeva i aktivnosti Centra kako u zemlji tako i u inostranstvu,
Mirko stefanovic

Mirko Stefanović

Novi Sad, Srbija

Član Jevrejske opštine Novi Sad, diplomata u penziji, pravnik, profesor, tokom bogate diplomatske karijere bio je konzul u Iraku, ambasador u Izraelu i Portugalu, i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, predavač na teme bliskoistočne diplomatije, Izraela i antisemitizma.

Martina meschke

Martina Maschke

Beč, Austrija

Dugogodišnja direktorka Odeljenja za međunarodne bilateralne odnose i edukaciju o Holokaustu pri Ministarstvu obrazovanja Republike Austrije, organizator i koordinator kreiranja nacionalne strategije za borbu protiv antisemitizma Republike Austrije, članica delegacije Republike Austrije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust.

Anna zielinska

Anna Zielińska

Krakov, Poljska

Pravnica, ekspert za pitanja tolerancije i antidiskriminacije, stručnjak za pitanja antisemitizma, dugogodišnja savetnica za borbu protiv antisemitizma u Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (OEBS/ODIHR) u Varšavi, sekretarka upravnog odbora poljskog Jevrejskog društva Czulent iz Krakova, angažovana na različitim projektima monitoringa i ispitivanja javnog mnjenja na polju govora mržnje, kao i implementacije sistema za praćenje antisemitskih incidenata.

Mark weitzman

Mark Weitzman

Njujork, SAD

Direktor operacija Svetske jevrejske organizacije za restituciju, bivši direktor za međunarodne poslove Simon Vizental Centra u Njujorku, član delegacije SAD u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust gde je predsedavao odborom za borbu protiv antisemitizma, glavni kreator radne definicije antismitizma Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust, autor, editor važnih izdanja među kojima je i Rutledžova istorija antisemitizma (2023.), član stručnih i savetodavnih tela o antisemitizmu u OEBS/ODIHR i Unesko, predavač, govorio je između ostalog u Američkom kongresu i Ujedinjenim nacijama.  

Benjamin fischer

Benjamin Fischer

Berlin, Nemačka

Direktor programa Alfred Landeker fondacije iz Berlina, sa bogatim iskustvom: bio je šef digitalnog odeljenja Centralnog odbora Jevreja u Nemačkoj, službenik za odnose sa javnošću Evropskog jevrejskog kongresa, predsednik Evropske unije jevrejskih studenata (EJUS), predstavljajući je u institucijama kakve su EU, OEBS i UNHCR, osnivač je Nemačkog jevrejskog studentskog saveza, i član upravnog odbora Svetskog jevrejskog muzeja. Studirao je političke nauke i pravo u Hamburgu, a trenutno pohađa MBA na Centralnoevropskom univerzitetu u Beču.

Monika hübscher

Monika Hübscher

Haifa, Izrael – Esen, Nemačka

Doktorant na Univerzitetu u Haifi u Izraelu, istraživač na Univerzitetu Duizburg-Esen u Nemačkoj, posebno se bavi istraživanjem onlajn antisemitizma, kourednica Antisemitizam na društvenim mrežama (2002), naučni saradnik na projektu „Antisemitizam i mladi“, autor poglavlja o onlajn antisemitizmu u Rutledžovoj istoriji antisemitizma (2023), drži prezentacije i radionice za kreatore politika, predstavnike ministarstava i vlada, između ostalih, Izraela, Nemačke i Danske, kao i za nastavnike i druge aktere obrazovanja, između ostalih, u Nemačkoj, Danskoj, Švedskoj i SAD.

Alina bricman

Alina Bricman

Brisel, EU

Direktorka za EU ​​poslove B’nai B’rith International, sa sedištem u Briselu, Alina koordiniše rad sa institucijama Evropske unije, stručnjacima iz industrije i civilnog društva u borbi protiv antisemitizma, jačanju odnosa između EU i Izraela i promovisanju sećanja na Holokaust. Bila je predsednica Evropske unije jevrejskih studenata (EUJS), a pre toga je radila za Predstavništvo Evropske komisije u Rumuniji i za Istraživački centar Median, rumunsku organizaciju civilnog društva fokusiranu na građanski angažman i borbu protiv ksenofobije. Studirala je političke nauke u Bukureštu i na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti.

Nadzorni odbor

Centra za borbu protiv antisemitizma i netolerancije

Prema članu 13. Statuta Centra, Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje dve (2) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Duška Dimović, član

Beograd

Milovan Pisarri, član

Beograd

Nebojša Govedarica, član

Novi Sad

© Copyright 2022 - Centar za borbu protiv antisemitizma CBA I Novi Sad, Serbia I Matični broj / Registration nr: 28346948 I PIB / Tax identification nr: 113222860