Iz Statuta CBA

Na ovoj stranici prikazujemo najvažnije delove Statuta CBA u kojima su definisani ciljevi, način rada i organizaciona struktura Centra.

Svi podaci koji se u skladu sa propisima upisuju u Registar, dostupni su na stranici Agencije za privredne registre.

Statut

Centra za borbu protiv antisemitizma i netolerancije

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

”Centar za borbu protiv antisemitizma i netolerancije” (u daljem tekstu: Centar) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja i unapređenja borbe protiv antisemitizma, kao i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji, i međunarodno.

Aktivnosti Centra su naročito usmerena ka doprinosu kreiranju i realizaciji strateških i akcionih planova, projekata i drugih aktivnosti, kako na državnom tako i lokalnom nivou u Republici Srbiji, usmerenih ka borbi protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije.

Ciljevi Centra

Član 2.

Ciljevi Centra su: širenje svesti o antisemitizmu kao ozbiljne opasnosti po demokratiju u svakom društvu, o potrebi da mu se sistematski suprotstavimo, kao i davanje doprinosa borbi protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji kroz konkretne aktivnosti udruženja.

Specifičan cilj Centra je da pruži konstruktivan doprinos radu na primeni Strategije Evropske unije za borbu protiv antisemitizma i podrške jevrejskim zajednicama (2021-2030), odnosno stvaranju odgovarajućeg nacionalnog akcionog plana u Republici Srbiji koji će obuhvatiti tri osnovna postulata Strategije: sprečavanje i suzbijanje svih oblika antisemitizma, zaštita i podrška jevrejskim zajednicama, i obrazovanje, istraživanje i negovanje kulture sećanja na Holokaust.

U tom smislu, Centra posebno radi na pružanju stručne pomoći i podrške relevantnim i odgovornim državnim institucijama i organima vlasti u podizanju profesionalnog i stručnog kapaciteta, razvijanju strategija i akcionih planova na državnom i lokalnom nivou, kao i razvijanju i realizaciji projekata i različitih konkretnih aktivnosti u cilju borbe protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centra naročito:

 1. Angažuje, stvara, održava i unapređuje široku mrežu aktera, od relevantnih državnih i institucija vlasti, preko lokalnih jevrejskih i drugih zajednica, kulturnih, naučnih i institucija obrazovanja, do organizacija civilnog društva i pojedinaca, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, sa ciljem stvaranja koalicija i ostvarivanja saradnje i u zajedničkoj borbi protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji.
 2. Pruža stručnu pomoć i podršku relevantnim državnim institucijama i organima vlasti u podizanju kapaciteta i profesionalnog i stručnog usavršavanja, razvijanju strategija i akcionih planova na državnom i lokalnom nivou, kao i razvijanju i realizaciji projekata i različitih konkretnih aktivnosti u cilju borbe protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji.
 3. Sarađuje sa jevrejskim zajednicama u Republici Srbiji sa ciljem podizanja kapaciteta lokalnih zajednica i aktivne saradnje u borbi protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji.
 4. Radi na razvijanju kapaciteta, stručnom usavršavanju i implementaciji alata za prijavljivanje i monitoring antisemitskih incidenata, obradu, obelodanjivanje i razmenu podataka sa relevantnim organizacijama i institucijama u Republici Srbiji i međunarodno.
 5. Kreira, organizuje i realizuje edukativne programe i programe profesionalnog usavršavanja za donosioce odluka i kreatore politika, profesionalce na poljima zakonodavstva, sudstva, policije i službi bezbednosti, javnog informisanja, tradicionalnih i novih medija, kulture, obrazovanja, zaposlene u javnom sektoru, aktiviste civilnog društva i druge.
 6. Aktivno reaguje i upozorava javnost i nadležne organe na antisemitske incidente i pojave u svim sferama društvenog života u Republici Srbiji.
 7. Razvija, organizuje i realizuje projekte i različite aktivnosti u zemlji i inostranstvu, samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama.
 8. Sarađuje sa relevantnim organizacijama i institucijama, muzejima, arhivima, bibliotekama, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, preduzećima, pravnim ili privatnim licima u zemlji i inostranstvu.
 9. Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare, tribine, debate, izložbe, umetničke i druge programe iz kulture, kampanje i druge vrste aktivnosti usmerenih ka informisanju, edukaciji, razmeni mišljenja i promociji borbe protiv antisemitizma i drugih oblika mržnje, netolerancije i diskriminacije u Republici Srbiji.
 10. Razvija, dizajnira, umnožava i distribuiše digitalne i analogne proizvode različitih formata, uključujući nove medije, video i audio produkciju, filmsku i pozorišnu produkciju, veb produkciju, kao i izdavaštvo i publikaciju štampanih produkata kakvi su knjige, brošure, plakati, paneli i drugo.

Svoj rad Centar zasniva na:

Naziv i sedište

Član 4.

Pun naziv je: ”Centar za borbu protiv antisemitizma i netolerancije”.
Skraćeni naziv je: “CBA”.
Pun naziv na engleskom jeziku glasi: ”Center for Combating Antisemitism and Intolerance“.
Centar ima sedište u Novom Sadu.
Centar svoju delatnost ostvaruje kako na teritoriji Republike Srbije tako i u inostranstvu.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve Centra i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Član može biti državljanin Republike Srbije, ili druge zemlje.

Član može biti i pravno lice kojeg će predstavljati zakonski zastupnik ili lice imenovano za zastupanje u Centru ili njegovim organima.

Član može biti pravno lice registrovano na teritoriji Republike Srbije, ili druge zemlje.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Centra su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Savetodavni odbor.

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi. Članovi skupštine mogu biti i ovlašćeni predstavnici pravnih lica koja su članovi Centra.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor rukovodi radom Centra i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Centra i organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Centra.

Član 14.

Savetodavni odbor čine ugledni članovi koji svojim iskustvom i znanjem mogu dati poseban doprinos ostvarenju ciljeva Centra.
Uloga Savetodavnog odbora je da:
– Daje stručnu podršku Upravnom odboru pri kreiranju planova o strateškom delovanju Centra,
– Daje stručne savete i predloge za dugoročne i kratkoročne aktivnosti Centra,
– Daje stručne savete i predloge za prevazilaženje konkretnih problema u realizaciji ciljeva i aktivnosti Centra,
Doprinosi promociji Centra, kao i strateških ciljeva i aktivnosti Centra kako u zemlji tako i u inostranstvu,

Ostvarivanje javnosti rada

Član 15.

Rad Centra je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Centra, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, putem veb sajta Centra ili na drugi primereni način.

Saradnja sa drugim organizacijama

Član 16.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Centar uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Centar može pristupiti međunarodnim udruženjima o čemu odluku donosi Skupština.

UPRAVA

 • Upravni odbor
 • Savetodavni odbor
 • Nadzorni odbor